با دانش، مهارت و تخصص بیشتر درآمد بیشتری کسب کنید و زندگی شادتر و قدرتمندتری را تجربه کنید.

نویسنده، مدرس و صاحب نظر در حوزه کنترل داخلی، ریسک، حسابرسی IT، ITGRC

رضا صبری

 رضا صبری نویسنده، مدرس  و صاحب نظر در زمینه کنترل داخلی، ITGRC و حسابرسی داخلی  ITدر حوزه بانک ها سازمانها و شرکت های بورسی و فرابورسی است. ایشان با نوآوری در راستای تدوین و برگزاری دوره های نوین در زمینه کنترل داخلی چارچوب COSO،COSO ERM  و چارچوب COBIT و حسابرسی داخلی خبره بانکی، حسابرسی داخلی خبره آمریکا CIA و حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات اقدام نموده است. در حال حاضر ایشان در راستای ارتقای حرفه نسبت به ارائه ایجاد آکادمی رضا صبری با هدف معرفی مفاهیم، استانداردها، رهنمودها و آخرین چالش‌های حرفه و ارتقاء دانش و مهارت حرفه  اقدام نموده است

پخش ویدیو

سوابق کارگاههای من

کارگاه کنترل داخلی
0
کارگاه حسابرسی داخلی
0
کارگاه COBIT
0
کارگاه حسابرسی IT
0
کارگاه دوره مدیریت ریسک (COSO ERM)
0

اخبار و رویدادهای پیش رو