ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک
مطابق استانداردهای حسابرسی داخلی ایران، حسابرسان داخلی ملزم به انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک به منظور برنامه ریزی و رسیدگی می باشند. اکثر حسابرسان داخلی در هنگام ارزیابی ریسک با مشکل مواجه می باشنند، این دروه براساس کتاب رهنمود ارزیابی ریسک برای حسابرسان داخلی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا IIA به منظور پاسخگویی به نیاز حسابرسان داخلی طراحی و ارائه می گردد.

توضیحات دوره

dots.png

کارگاه آموزشی

ارزیابی ریسک برای حسابرسان داخلی

مطابق رهنمودهای انجمن حسابرسان داخلی آمریکا IIA

محتوای کارگاه آموزشی

شناخت از مفهوم ریسک

به کارگیری رویه مناسب جهت ارزیابی ریسک

تکنیکهای ارزیابی ریسک برای حسابرسان داخلی

شناسایی ریسکهای سازمان و طبقه بندی و ارزیابی

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

انواع ارزیابی ریسک شامل ریسک تقلب،

و ریسک فناوری اطلاعات

 

رزومه : آقای رضا صبری

نویسنده کتاب ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی حاکم

دارای گواهینامه سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISO 27001)

مدرس دوره های  کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، COBIT5 و حسابرسی فناوری اطلاعات در :

جامعه حسابداران رسمی ایران، مرکز آموزش انجمن حسابدارن خبره ایران،

مرکز مالی ایران،  موسسه علوم بانکی، بانکها و شرکتهای بورسی و فرابورسی

رزومه مدرس

 آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

COSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید