دوره ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی بانکها/بیمه ها/شرکتهای بورسی و فرابورسی

دوره ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی بانکها/بیمه ها/شرکتهای بورسی و فرابورسی

توضیحات دوره

dots.png

 

 

اهمیت کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها

آشنایی با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

آشنایی با چارچوبهای کنترل داخلی شامل : COSO2013، COSO ERM،  COBIT5

رویکرد ارزیابی کنترلهای داخلی

ارزیابی کنترلهای سطح کل

مستند سازی و آزمون کنترلهای سطح فرآیند

ارزشیابی نارسایی کنترلهای  داخلی و گزارشگری

اظهار نظر در خصوص کنترلهای داخلی بانک

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید

وبینارها

دوره های آنلاین

دوره تست

معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی دوره معرفی

ادامه مطب »