دوره کنترل داخلی برای بانکها

دوره کنترل داخلی برای بانکها

توضیحات دوره

dots.png

نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها از یک نظام کنترل داخلی مناسب، بانک مرکزی از طریق انتشار دستورالعمل های کنترلهای داخلی، دستورالعمل شفافیت و افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی بانکها را نسبت به استقرار و ارائه گزارش کنترلهای داخلی ملزم نموده است. از اهداف این دوره میتوان به آشنایی با نحوه رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل های مذکور و چگونگی انجام مراحل فرآیند ارزیابی و تهیه گزارش کنترل داخلی با بکارگیری چارچوب  2013  COSO ، COBIT5،  COSO ERM در بانکها اشاره نمود.

 

 

رزومه : آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

اهمیت کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها

آشنایی با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

آشنایی با چارچوبهای کنترل داخلی شامل : COSO2013، COSO ERM،  COBIT5

رویکرد ارزیابی کنترلهای داخلی

ارزیابی کنترلهای سطح کل

مستند سازی و آزمون کنترلهای سطح فرآیند

ارزشیابی نارسایی کنترلهای  داخلی و گزارشگری

اظهار نظر در خصوص کنترلهای داخلی بانک

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید