چارچوب2019 COBIT

چارچوب2019 COBIT

توضیحات دوره

dots.png

چارچوب COBIT برای حسابرسان داخلی

چارچوب COBIT برای اطمینان بخشی

چارچوب COBIT2019 شامل متدولوژی و چارچوب برای اعضا هیئت مدیره، مدیران IT و کارشناسان ریسک

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید