کنترلهای داخلی برای هیئت مدیره، مدیران ارشد، کمیته حسابرسی

کنترلهای داخلی برای هیئت مدیره، مدیران ارشد، کمیته حسابرسی

توضیحات دوره

dots.png

کارگاه و همایش آموزشی

کنترلهای داخلی برای هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی هلدینگها و سازمانها

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دستورالعمل کنترل­های داخلی را بر اساس مستندات و تجارب بخش 404 قانون ساربنز­ آکسلی و نیز چارچوب کنترل­های داخلی یکپارچه COSO در تاریخ 16/02/1391 در 18 ماده و 2 تبصره به تصویب رساند، که رعایت مفاد دستورالعمل مذکور از تاریخ ابلاغ آن برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس الزامی گردید. با عنایت به دستوارلعمل مذکور هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی ناشرین بورسی و فرابورسی  نسبت به استقرار سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی و گزارشگری آن در پایان هرسال اقدام نماید. این دوره با آموزش متدولوژی و روش انجام ارزیابی به سوالات و چالش­هایی که هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی با نحوه ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی با آن مواجه هستند، پاسخ می­دهد.

 

رزومه : آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

اهمیت کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی ، کاهش ریسکها و

بهبود عملیات و تحقق اهداف سازمان

آشنایی با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

آشنایی با چارچوبهای کنترل داخلی شامل : COSO2013، COSO ERM،  COBIT5

رویکرد  و مراحل ارزیابی کنترلهای داخلی

نظارت در خصوص ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی بانک

مخاطبین:هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی  هلدینکها و سازمانها

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید