کنترل داخلی COSO

کنترل داخلی COSO

توضیحات دوره

dots.png

متخصص بین المللی کنترل داخلی COSO 2013

ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در شرکتهای بورسی و فرابورسی

ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها و بیمه ها

کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

کنترلهای داخلی برای کمیته های حسابرسی و اعضا هیئت مدیره

چارچوب مدیریت ریسک یکپارچهCOSO ERM 2017

رزومه : آقای رضا صبری

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید