کنترل های داخلی برای حسابرسان داخلی شرکتهای بورسی و فرابورسی

کنترل های داخلی برای حسابرسان داخلی شرکتهای بورسی و فرابورسی

توضیحات دوره

dots.png

کارگاه آموزشی

ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در شرکتهای بورسی و فرابورسی

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دستورالعمل کنترل­های داخلی را بر اساس مستندات و تجارب بخش 404 قانون ساربنز­ آکسلی و نیز چارچوب کنترل­های داخلی یکپارچه COSO در تاریخ 16/02/1391 در 18 ماده و 2 تبصره به تصویب رساند، که رعایت مفاد دستورالعمل مذکور از تاریخ ابلاغ آن برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس الزامی گردید. با عنایت به دستوارلعمل مذکور هیئت مدیره، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی ناشرین بورسی و فرابورسی  نسبت به استقرار سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی و گزارشگری آن در پایان هرسال اقدام نماید. این دوره متدولوژی و روش انجام ارزیابی کنترلهای داخلی را ارائه می دهد.

رزومه : آقای رضا صبری

عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دارای گواهینامه بین المللی متخصص خبره کنترل داخلی

üCOSO Internal Control Certification  از انجمن

حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)

دبیر کمیته حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران

عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

اهمیت کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی آشنایی با مراحل انجام ارزیابی و گزارشگری کنترل د اخلی

آشنایی با چارچوبهای کنترل داخلی شامل : COSO2013، COSO ERM،  COBIT5

رویکرد ارزیابی کنترلهای داخلی

ارزیابی کنترلهای سطح کل

مستند سازی و آزمون کنترلهای سطح فرآیند

ارزشیابی نارسایی کنترلهای  داخلی و گزارشگری

ارائه گزارش کنترلهای داخلی شرکت

دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعریف کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

نقش و وظیفه حسابداران در قبال کنترلهای داخلی

آشنایی با چارچوب، اجزا و اصول کنترلهای داخلی COSO

ارزیابی کنترل‌های فرایند  خرید، هزینه‌ها و پرداخت‌ها

ارزیابی سیستم کنترل داخلی چرخه دارایی‌های ثابت

ارزیابی کنترل­های فرایند فروش، درآمدها و دریافت­ها

ارزیابی کنترل‌های فرایند حقوق و دستمزد

ارزیابی کنترل‌های فرایند  موجودی مواد و کالا

مدیران، کارشناسان ، حسابرسان داخلی شرکتهای بورسی و فرابورسی

برای شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید