تیر ۹, ۱۴۰۰

مدل سه خط دفاعی

مدل سه خط دفاعی را می‌توان به عنوان وسیله اولیه برای نمایش و ساختاردهی نقش‌ها، مسؤولیت‌ها و ارزیابی برای تصمیم‌گیری، ریسک و کنترل جهت دستیابی

مطالعه »

کنترل داخلی

کنترل داخلی تعریف کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و دیگر کارکنان به منظور حصول اطمینان معقول از رسیدن به اهداف زیر

مطالعه »

چارچوب COSO2013

معرفی چارچوب COSO 2013 در سپتامبر 1992، کمیته سازمان­های حامی کمیسیون تردوی (COSO)، چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه را منتشر نمود که در ماه می سال

مطالعه »