grcgroup96

رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری چیست؟ رایانش ابری منبع پردازش های محاسباتی و نوع مدل پشتیبان است که سازمان را قادر می سازد منابع پردازش های محاسباتی و

مطالعه »

مدل سه خط دفاعی

مدل سه خط دفاعی را می‌توان به عنوان وسیله اولیه برای نمایش و ساختاردهی نقش‌ها، مسؤولیت‌ها و ارزیابی برای تصمیم‌گیری، ریسک و کنترل جهت دستیابی

مطالعه »

کنترل داخلی

کنترل داخلی تعریف کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و دیگر کارکنان به منظور حصول اطمینان معقول از رسیدن به اهداف زیر

مطالعه »

چارچوب COSO2013

معرفی چارچوب COSO 2013 در سپتامبر 1992، کمیته سازمان­های حامی کمیسیون تردوی (COSO)، چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه را منتشر نمود که در ماه می سال

مطالعه »

اشتهای ریسک

اشتهای ریسک   تعریف اشتهای ریسک اشتهای ریسک مقداری از ریسک است که واحد تجاری برای دستیابی به ارزش در سطح هیئت مدیره مایل به

مطالعه »

معرفی چاچوب مدیریت ریسک سازمانی (COSOERM2017) کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی (کوزو)، در راستای انجام ماموریت های کلی خود ، چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک

مطالعه »