دوره های آموزشی

دوره ها

کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

لذا دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی مفاهیم کنترلهای داخلی بر اساس چارچوب coso2013، برای مدیران مالی و حسابداران سازمانها و شرکتها به منظور رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به

مشاهده دوره »
دوره ها

کنترل های داخلی برای حسابرسان داخلی شرکتهای بورسی و فرابورسی

کارگاه آموزشی ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در شرکتهای بورسی و فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دستورالعمل کنترل­های داخلی را بر اساس مستندات و تجارب بخش

مشاهده دوره »
دوره ها

کوبیت 5

کارگاه آموزشی  چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل یکی از بخش های مهم در حسابرسی  چه در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی  مستقل ارزیابی کنترلهای داخلی مرتبط

مشاهده دوره »
دوره ها

دوره کنترل داخلی برای بانکها

نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها از یک نظام کنترل داخلی مناسب، بانک مرکزی از طریق انتشار دستورالعمل های کنترلهای داخلی، دستورالعمل شفافیت و افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی بانکها

مشاهده دوره »
دوره ها

ارزیابی ریسک

مطابق استانداردهای حسابرسی داخلی ایران، حسابرسان داخلی ملزم به انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک به منظور برنامه ریزی و رسیدگی می باشند. اکثر حسابرسان داخلی در هنگام ارزیابی ریسک با مشکل مواجه می باشنند، این دروه براساس کتاب رهنمود ارزیابی ریسک برای حسابرسان داخلی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا IIA به منظور پاسخگویی به نیاز حسابرسان داخلی طراحی و ارائه می گردد.

مشاهده دوره »
دوره ها

کنترل داخلی

متخصص بین المللی کنترل داخلی COSO 2013 ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در شرکتهای بورسی و فرابورسی ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها و

مشاهده دوره »
دوره ها

چارچوب2019 COBIT

چارچوب COBIT برای حسابرسان داخلی چارچوب COBIT برای اطمینان بخشی چارچوب COBIT2019 شامل متدولوژی و چارچوب برای اعضا هیئت مدیره، مدیران IT و کارشناسان ریسک

مشاهده دوره »
دوره ها

حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات : فرایند حسابرسی سیستم های اطلاعاتی  مطابق گواهینامه حسابرس رسمی سیستم های اطلاعاتی CISA تعریف حسابرسی فناوری اطلاعات در سال 1998،

مشاهده دوره »