کنترلهای داخلی برای مدیران مالی و حسابداران

لذا دوره آموزشی حاضر با هدف آشنایی مفاهیم کنترلهای داخلی بر اساس چارچوب coso2013، برای مدیران مالی و حسابداران سازمانها و شرکتها به منظور رعایت و بکارگیری الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به

مطالعه »

کوبیت 5

کارگاه آموزشی  چارچوب COBIT 5 برای حسابرسان داخلی و مستقل یکی از بخش های مهم در حسابرسی  چه در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی  مستقل ارزیابی کنترلهای داخلی مرتبط

مطالعه »

دوره کنترل داخلی برای بانکها

نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها از یک نظام کنترل داخلی مناسب، بانک مرکزی از طریق انتشار دستورالعمل های کنترلهای داخلی، دستورالعمل شفافیت و افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی بانکها

مطالعه »

ارزیابی ریسک

مطابق استانداردهای حسابرسی داخلی ایران، حسابرسان داخلی ملزم به انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک به منظور برنامه ریزی و رسیدگی می باشند. اکثر حسابرسان داخلی در هنگام ارزیابی ریسک با مشکل مواجه می باشنند، این دروه براساس کتاب رهنمود ارزیابی ریسک برای حسابرسان داخلی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا IIA به منظور پاسخگویی به نیاز حسابرسان داخلی طراحی و ارائه می گردد.

مطالعه »

کنترل داخلی

متخصص بین المللی کنترل داخلی COSO 2013 ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در شرکتهای بورسی و فرابورسی ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها و

مطالعه »