سی و یکمین مباحثه علمی

سی و یکمین مباحثه علمی

تومان

مدرسین :

سی و یکمین مباحثه علمی با عنوان : الزامات پیاده سازی کنترلهای داخلی در بانکها

 موضوع مباحثه

طی سالهای اخیر با عنایت به استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ریسک هایی که بانک‌های کشور با آن مواجه هستند مباحث مرتبط با کنترل داخلی از اهمیت بالایی در بانک‌ها برخوردار است. بر همین اساس از سال ۸۶ الزامات در خصوص کنترل داخلی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. در همین راستا اخیراً بانک مرکزی نسبت به تدوین پیش‌نویس دستورالعمل  کنترل داخلی در بانکها اقدام نموده و برای نظرخواهی به بانک‌ها ارسال نموده است.

یکی از چالشها طی سالهای اخیر در بانک‌ها، نحوه پیاده سازی و استقرار نظام کنترل داخلی، نقش و مسئولیت واحدهای بانک در قبال آن و نحوه گزارشگری آن است. در این مباحثه نسبت به بررسی پیش‌نویس مذکور از زوایای نهاد ناظر و واحدهای اجرایی و نظارتی بانک اقدام میگردد.

مسائل مورد بحث

  1. بررسی پیش نویس دستورالعمل کنترل داخلی و بررسی نکات قابل توجه جهت بهبود آن
  2. بررسی راهکارهای پیاده سازی دستورالعمل مذکور
  3. بررسی نقش و وظایف واحدهای بانک‌ها در خصوص هیئت مدیره و مدیریت ارشد، اداره سازمان، اداره ریسک، حسابرسی داخلی، اداره تطبیق، بازرسی و سایر واحدهای بانک
  4. بررسی راهکارهای ارزیابی و گزارشگری آن

ارائه کنندگان :

رضا صبری

حسین کثیری

دکتر فرزامی

مخاطبان:

هیئت مدیره و مدیریت ارشد، اداره سازمان، اداره ریسک، حسابرسی داخلی، اداره تطبیق، بازرسی و سایر واحدهای بانک

مدت :

4 ساعت

زمان برگزاری:

سه شنبه 22 تیرماه 1400

ساعت 8:30 الی 12:30