کارگاه آشنایی با چارچوب COBIT2019 برای حسابرسان

کارگاه آشنایی با چارچوب COBIT2019 برای حسابرسان

تومان

مدرسین :

کارگاه آشنایی با چارچوب COBIT2019 برای حسابرسان

تاریخ برگزاری: 99/24/12

مدت دوره 3 ساعت

ساعت برگزاری 16 الی 19

مدرس: رضا صبری